نام و نام خانوادگی: آقای سلمان دلیری
رشته تحصیلی اپیدمیولوژی
مرتبه علمی مربی
ایمیل daliri@shmu.ac.ir

- کارشناس مسئول- سال 1397