آدرس واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) :

شاهرود- بیمارستان امام حسین (ع)- ساختمان آموزش مهارتهای بالینی – واحد توسعه تحقیقات (ایستگاه 10)

شماره تماس مستقیم:02332342000 داخلی 3254

آدرس الکترونیک: crdu@shmu.ac.ir