نام و نام خانوادگی - خانم سپیده مهدوی
رشته تحصیلی اپیدمیولوژی
مرتبه علمی مربی
ایمیل sepideh.mahdavi@shmu.ac.ir

نام و نام خانوادگی: آقای سلمان دلیری
رشته تحصیلی اپیدمیولوژی
مرتبه علمی مربی
ایمیل daliri@shmu.ac.ir

- کارشناسان واحد- سال 1397