سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی

نام و نام خانوادگی خانم دکتر فاطمه توفان
رشته تحصیلی بیماریهای داخلی
مرتبه علمی استادیار
ایمیل toufan@shmu.ac.ir

کارشناسان واحد

- سرپرست واحد – سال 1397