سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی-سال 1397

نام و نام خانوادگی آقای دکتر سید شاهرخ آقایان
رشته تحصیلی روانپزشکی
مرتبه علمی استادیار
ایمیل aghayan@shmu.ac.ir

کارشناسان واحد