نام و نام خانوادگی: خانم طناز ولدبیگی
رشته تحصیلی اپیدمیولوژی
مرتبه علمی مربی
ایمیل tanazvaladbeigi@gmail.com