واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) درتاریخ اول آبان ماه 97 اقدام به برگزاری مقاله نویسی انگلیسی ویژه اعضا هیات علمی بالین نمود. در این برنامه آموزشی جناب آقای دکتر رحیمی در خصوص قوانین نگارش مقاله به زبان انگلیسی با تاکید بر مقالات کیس ریپورت مطالب جامعی را از ساعت 12-14:30 ارایه نمودند.