سه شنبه , ۲۹ خرداد , ۱۳۹۷

جناب آقاي دکتر احسان شمسی گوشکی، دبیر کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی در جلسه اي با حضور اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود شركت كردند.

قسمتي از سخنراني ايشان در اين جلسه :

مرجعيت علمي و اهميت آن (مبناي مرجعيت علمي “اعتماد” است، اعتماد ملي و بين المللي)

پژوهش ها بايد در جهت رفع مشكلات جامعه انجام شود تا اعتماد ملي بوجود بيايد.

پژوهش هاي ما بايد نشان دهد كه محققان مي توانند مشكلات مردم را حل كنند.

مرجعيت بين المللي يعني اينكه اگر در كشورهاي ديگر استادي بخواهد

ما مرجعيت علمي دست نخواهيم يافت مگر با رعايت يكسري ملاحظات: يعني انجام پژوهش هاي مستمر، ادامه دار، با طراحي مناسب و خوب و استاندارد.

پژوهش هايي كه خدمت به همراه داشته باشد. مانند كوهورن گلستان، كوهورت چشم شاهرود و …..

طراحي مطالعه ي كوهورت گلستان چهار سال به طول انجاميد

پس پژوهش هايي كه بزرگ هستند هم خدمت توليد مي كند، هم ارتقا توليد مي كند، هم در مردم اعتماد ايجاد مي كند و …..

تجربه كوهورت شاهرود مي تواند تجربه هاي بزرگتر ديگري را رقم مي زند

اين روزها …. (بحث ارتباط پزشك و بيمار)

و ….

dr shamsi

 

 
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود مي باشد.