ردیف
عنوان مقاله
نوع نشریه
عنوان نشریه
تاریخ چاپ
شماره، جلد و صفحه
نویسنده اول و مسئول
1
شیوع عفونت HCV و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور در شهر شیراز
خارجی ایندکس نشده
PHARMACOPHORE
1397/03/11
-
-
2
عصاره پوسته انار بیان بتا کاتنین و نشانگر های انتقال از حالت اپی تلیالی به مزانشیمی و متاستاز را در سلول های سرطانی پستان سه گانه منفی مهار می کند
خارجی ایندکس شده
Cellular and Molecular Biology
1397/03/09
-
-
3
ارتباط سطوح شهرنشینی با میزان بروز سرطان کولورکتال در ایران
داخلی ایندکس شده
International Journal of Cancer Management
1397/06/08
-
-
4
به یاد دکتر محمود بهمنیار، محقق بین المللی انستیتو پاستور ایران
داخلی ایندکس شده
ARCHIVES OF IRANIAN MEDICIN
1397/06/08
-
-
5
تاثیرات دو سیمان کلسیم سیلیکات بر ترشح TGFB1 در سلولهای بنیادی پالپ دندان انسان
داخلی ایندکس شده
Iranian Endodentic Journal
1397/07/01
-
-
6
Cohort Profile: Shahroud Schoolchildren Eye Cohort Study (SSCECS)
خارجی ایندکس شده
International Journal of Epidemiology
1397/09/16
-
-
7
آنمی مادران در ماه های مختلف بارداری و پیامدهای بارداری مرتبط با آن: نتایج یک مطالعه کوهورت در ایران
داخلی ایندکس شده
Iranian Journal of Pediatrics
1397/10/22
-
-
8
بررسی ریسک فاکتورهای قبل از بارداری در نوزادان پره ترم در ایران: مطالعه مورد شاهدی مبتنی بر جمعیت
خارجی ایندکس شده
BMC Pregnancy and Childbirth
1397/11/17
-
-
9
تغییرات بیان ژنی در سلولهای سرطان پستان سه گانه منفی تیمار شده با عصاره پوسته انار
خارجی ایندکس شده
-
1397
-
-